skip to Main Content
Optica 0725 678 422 si Distributie 021 2119 430 office@amaoptic.ro

POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE

Notă de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Proprietarul site-ului www.amaoptic.ro este AMA OPTIC SRL, societate română cu sediul în str. Toamnei nr. 54, sector 2, București, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/18868/2004, având Cod Unic de Identificare 16955888 („Societatea”). Societatea, în calitate de Operator de date personale, prelucrează date cu caracter personal în condiții de siguranță și cu respectarea prevederilor legale în acest domeniu.

A. Categoriile de persoane vizate și datele personale prelucrate

În funcție de activitatea desfășurată și de natura relației pe care o are cu persoana vizată, Societatea poate prelucra următoarele categorii de date cu caracter personal:

 1. În cazul utilizatorilor site-ului:
 • datele personale colectate pe bază de cookies (ex. date de localizare, date despre istoricul de navigare pe website, date despre preferințele utilizatorilor etc.). Mai multe informații privind utilizarea cookies pot fi obținute prin consultarea secțiunii – Politica cookies.
 • date de identificare, date de contact (nume, prenume, adresă de e-mail) furnizate prin completarea formularului de contact existent pe site-ul Societății.
 1. În cazul clienților:
 • datele de identificare (numele complet, data nașterii);
 • datele de contact (ex.: număr de telefon, adresă, e-mail);
 • imagini preluate de sistemul de supraveghere video instalat în zonele supravegheate (întregul spațiu al Societății: împrejurimi, intrare, săli de așteptare).
 1. În cazul reprezentaților legali sau/și persoanelor de contact ale colaboratorilor:
 • date de identificare;
 • date de contact;
 • certificate de abilitare;
 • autorizații;
 • imagini preluate de sistemul de supraveghere video instalat în zonele supravegheate (întregul spațiu al Societății: împrejurimi, intrare, săli de așteptare).
 1. În cazul candidaților:
 • date de identificare;
 • date de contact;
 • CV (inclusiv experiența profesională și aptitudini);
 • imagini preluate de sistemul de supraveghere video instalat în zonele supravegheate (întregul spațiu al Societății: împrejurimi, intrare, săli de așteptare).
 1. În cazul terților:
 • imagini preluate de sistemul de supraveghere video instalat în zonele supravegheate (întregul spațiu al Societății: împrejurimi, intrare, săli de așteptare).

B. Cum colectăm datele personale

Colectăm datele personale pe care ni le furnizați în mod direct și voluntar, în vederea accesării și utilizării site-ului, pentru executarea unui contract, precum și atunci când vă exprimați interesul pentru încheierea unui contract cu noi (dacă este cazul).

De asemenea, datele personale pot fi obținute și în mod indirect de la terți (pentru clienții copii minori) sau prin intermediul unor platforme de recrutare (pentru candidați în cadrul procesului de recrutare).

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt colectate de la dumneavoastră în mod verbal, prin formulare scrise, precum și telefonic, dacă este cazul, prin intermediul cookies și sub forma imaginilor foto sau video.

Vă informăm că sunteți liber(ă) să decideţi dacă ne furnizați aceste date personale. Cu toate acestea, unele date personale sunt necesare pentru încheierea și executarea contractului sau pentru plasarea și executarea comenzii, în lipsa lor neputându-ne executa obligațiile în legătură cu acestea.

C. Scopurile și temeiurile legale ale prelucrării

Datele personale colectate sunt prelucrate exclusiv în scopurile specificate în această informare, astfel:

 • Datele de identificare, datele de contact ale clienților și, dacă este cazul, cele ale reprezentanților legali ai copiilor minori sunt prelucrate în temeiul executării unui contract, în scopul executării și livrării comenzilor.
 • Înregistrările video captate prin sistemul de supraveghere video sunt prelucrate, în baza interesului nostru legitim, în scopul supravegherii video a împrejurimilor și a sediului Societății, pentru asigurarea securității acestor zone, în scopul prevenirii şi combaterii săvârșirii infracțiunilor, precum și al asigurării pazei şi protecției persoanelor, bunurilor şi valorilor.
 • Datele de contact, precum și cele colectate prin intermediul cookies vor fi prelucrate în scop de marketing (primirea de mesaje e-mail cu caracter comercial și livrare de conținut și reclame personalizate) doar în baza consimțământului dumneavoastră, consimțământ pe care sunteți liber/ă să vi-l retrageți oricând, având ca efect încetarea acestei prelucrări.
 • Datele de identificare și datele de contact furnizate prin completarea formularului existent pe site-ul Societății sunt prelucrate în temeiul încheierii/executării unui contract.
 • Datele personale ale reprezentaților legali sau/și persoanelor de contact ale colaboratorilor sunt prelucrate în scopul executării contractelor încheiate cu aceștia, având ca temei interesul legitim al Societății de a asigura buna executare a contractului.
 • Datele personale ale candidaților vor fi prelucrate în scopul desfășurării activității de recrutare și evaluării compatibilității candidaților cu poziția din cadrul Societății față de care își exprimă interesul în temeiul încheierii unui contract cu persoana vizată.

Vă vom informa înainte de a prelucra datele dumneavoastră personale în orice alt scop decât cele pentru care ni le-ați încredințat. Mai mult, vă protejăm în mod corespunzător interesele, drepturile şi libertățile. Datele personale sunt stocate într-o locație securizată, precum şi protejate în tranzit. Datele care nu mai sunt necesare pentru atingerea scopului sunt șterse.

D. Durata de stocare

Datele dumneavoastră personale din bonul de comandă și/sau contract vor fi stocate pe întreaga durată a executării contractului, precum și ulterior, conform obligațiilor legale ce îi revin Societății.

Înregistrările video cu dumneavoastră de la camerele de supraveghere vor fi stocate pentru o durată de 20 de zile, după expirarea căreia vor fi șterse în mod automat.

Datele dumneavoastră de contact vor fi prelucrate în scop de marketing, dacă vă dați consimțământul pentru o astfel de prelucrare, pentru o perioadă de maximum 3 ani sau până la momentul retragerii consimțământului, dacă acest moment este anterior.

Dacă stocarea datelor personale este necesară în temeiul unor dispoziții legale exprese, putem să vă stocăm datele personale și după expirarea termenului prevăzut anterior sau, respectiv, după retragerea consimțământului de către dumneavoastră, pe durata prevăzută de acele dispoziții legale.

E. Persoane terțe

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt stocate pe serverele Ama Optimex, care acționează în calitate de persoană împuternicită în raport cu noi. Societatea utilizează, în desfășurarea activității sale, serviciile software ale Appsmart Software Solutions, care oferă servicii integrate cu software-ul utilizat de Ama Optimex și ar putea avea acces la datele dumneavoastră, în scop de mentenanță.

Societatea vă poate transfera datele de identificare către unități bancare, în scopul restituirii unor plăți către dumneavoastră, sau către societăți care prestează servicii de curierat, pentru desfășurarea livrărilor, care acționează în calitate de operatori distincți de date personale.

F. Securitatea datelor personale

Societatea va lua toate măsurile organizatorice și tehnice considerate necesare în vederea asigurării securității, integrității și confidențialității datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Dacă descoperim un incident cu privire la securitatea datelor personale care prezintă un risc pentru drepturile şi libertățile dumneavoastră vom notifica Autoritatea Națională de Supraveghere privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) în termen de 72 de ore. Veți fi, de asemenea, informat(ă) personal cu privire la incidentul de securitate dacă acesta este de natură să prezinte un risc ridicat pentru drepturile şi libertățile dumneavoastră.

G. Drepturile dumneavoastră

Aveți următoarele drepturi cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal:

 • Dreptul de acces la datele personale;
 • Dreptul de a obține rectificarea sau ștergerea datelor personale;
 • Dreptul de a obține restricționarea prelucrării datelor personale;
 • Dreptul la portabilitatea datelor dumneavoastră personale;
 • Dreptul de a obiecta cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră personale.

Dacă aveți orice întrebări cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră personale sau dacă doriți să ne adresați vreo solicitare, precum şi să vă exercitați oricare din drepturile dumneavoastră cu privire la prelucrarea datelor personale, ne puteți contacta:

 • la adresa sediului nostru;
 • la adresa de email: office@amaoptic.ro;
 • telefonic, apelând nr. 0212111622.

Fiecare solicitare va fi analizată în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de o lună. În cazul în care considerați că nu am soluționat toate cererile dumneavoastră sau sunteți nemulțumit(ă) de răspunsurile noastre, puteți formula o plângere către ANSPDCP. De asemenea, puteţi să vă adresați şi, în mod direct, ANSPDCP sau instanțelor de judecată competente.

Această notă de informare poate fi modificată din când în când, fără a vă afecta prin aceasta drepturile pe care vi le conferă legea. Orice modificare va fi publicată pe site înainte de a deveni aplicabilă.

 

DEFINIȚII:

“date cu caracter personal” înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (“persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

“prelucrare” înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea;

“operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile şi mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;

“persoană împuternicită de operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului.

Back To Top